Tytuł

Udogodnienia dla niepełnosprawnych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 464, dalej: Rozporządzenie) E-CHO Sp. z o.o. zwana dalej „Operatorem” informuje oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.Informacje o udogodnieniach oferowanych przez Operatora E-CHO.

Operator E-CHO udostępnia w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały w jednostkach obsługujących użytkowników końcowych sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej:a) ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Operator E-CHO przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie osoby niepełnosprawnej oferuje:a) pomoc osoby reprezentującej Operatora E-CHO we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej, w jednostce obsługującej użytkowników końcowych E-CHO lub telefonicznie.

Operator E-CHO na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w alfabecie łacińskim.

E-CHO na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej udostępnia:a) informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;b) szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w pkt. 4 a) powyżej:a) przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – Operator E-CHO realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;b) dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – Operator E-CHO realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

Operator E-CHO na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, przekazuje abonentowi informacje o oferowanych przez Operatora E-CHO wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzane przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

Zapewnienie (bezpłatnie) dostępu do tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego, w jednostce obsługującej użytkowników końcowych we wcześniej uzgodnionym przez obie strony terminie. Jeśli osoba z niepełnosprawnością chciałaby skorzystać z tej możliwości, powinna uprzedzić o tym dostawcę usług z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni – może to nastąpić telefonicznie (również za pośrednictwem reprezentanta/członka rodziny) pod numerem infolinii 957159000 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres bok@e-cho.pl. Realizacja udogodnienia jest możliwa w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Rynek 2 w Choszcznie.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnienia, o którym mowa w pkt. 3-7, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, osoba reprezentująca Operatora E-CHO przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania, do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

  1. Udogodnienia dla niepełnosprawnych
  2. Udogodnienia dla niepełnosprawnych [duża czcionka]
  3. Regulamin_świadczenia_usług_operatora_E-CHO_od_2020-12-21 [duża czcionka]
  4. Cennik-swiadczenia-uslug-telekomunikacyjnych-taryf-e-cho-od-21.12.2021-r-duza-czcionka
  5. Wzór umowy [duża czcionka]
  6. Instrukcja obsługi Telewizji E-CHO (lektor i napisy PL)